Liczba wykonanych endoprotezoplastyk stawowych (w tys.)

Procentowy udział endoprotezoplastyk poszczególnych stawów w ogólnej liczbie wykonanych endoprotezoplastyk


Procentowy udział endoprotezoplastyk pierwotnych oraz rewizyjnych

Liczba zabiegów wg rodzaju alloplastyki (w tys.)


Statystyki wieku pacjentów


Liczba wykonanych endoprotezoplastyk stawowych wg województw

Liczba wykonanych endoprotezoplastyk stawowych wg poszczególnych stawów


Loading...

Liczba wykonanych endoprotezoplastyk stawowych wg poszczególnych miesięcy


Procentowy udział endoprotezoplastyk pierwotnych oraz rewizyjnych

Procentowy udział endoprotezoplastyk całkowitych, częściowych oraz nieistotnych


Liczba endoprotezoplastyk wg przyczyny ICD10 (top 5)

Przyczyny endoprotezoplastyki stawowej wg rozpoznania (ICD10) i grup wiekowych


Liczba wykonanych endoprotezoplastyk wg grup wiekowych

Udział poszczególnych rodzajów endoprotez w grupach wiekowych


Liczba wykonanych endoprotezoplastyk wg rodzaju operacji, płci pacjenta, rodzaju alloplastyki i operowanej strony


Liczba wykonanych endoprotezoplastyk wg operowanego stawu i rodzaju operacji


Migracja pacjentów w celu wykonania endoprotezoplastyki stawowej

Migracja pacjentów w celu wykonania endoprotezoplastyki stawowej

Podział świadczeniodawców ze względu na liczbę wykonanych endoprotezoplastyk

Podział świadczeniodawców ze względu na liczbę wykonanych endoprotezoplastyk


Liczba wykonanych endoprotezoplastyk przez świadczeniodawców wg rodzaju operacji i rodzaju alloplastyki


Przedmiotem analizy są informacje dotyczące zabiegów endoprotezoplastyki stawu: biodrowego, kolanowego, łokciowego, ramiennego oraz innych stawów.

Dane pochodzą z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (CBE) za lata 2005 - 2023. Data pozyskania danych z systemu CBE: 22.03.2024.

O ile nie wykazano inaczej, rok odnosi się do roku wynikającego z daty operacji zaś województwo to oddział wojewódzki NFZ, z którym podmiot miał podpisaną umowę w zakresie endoprotezoplastyk stawowych.

Dane w aplikacji aktualizowane są co kwartał (obecnie obejmują operacje przed 2024-01-01). Podczas aktualizacji dodawane są nie tylko statystyki dla kolejnego roku, ale następuje również aktualizacja danych prezentowanych za wcześniejsze okresy.

W zakładce Dane ogólne przedstawiono liczbę zabiegów endoprotezoplastyki wg lat. Dane zaprezentowano w formie wykresów oraz tabel. Na wykresach przedstawiono analizy wg rodzaju operacji, rodzaju alloplastyki oraz statystyki dotyczące wieku pacjentów, którym wykonano zabieg endoprotezoplastyki w danym roku. Prezentowane dane dotyczą wszystkich endoprotezoplastyk stawowych wykonanych w danym roku w całym kraju.

Zakładka Świadczenia przedstawia informacje o zabiegach endoprotezoplastyki wg rodzaju operacji, rodzaju alloplastyki, przyczyny endoprotezoplastyki wg rozpoznania ICD-10, grup wiekowych oraz rodzaju endoprotezy. Dane prezentowane są dla wybranego roku oraz stawu. Wybrane wizualizacje prezentują statystyki również do poziomu wybranego województwa.

Zakładka Migracje przedstawia statystyki dotyczące migracji pacjentów w celu wykonania zabiegu w danym roku ze względu na operowany staw. Dane prezentowane są dla wybranego roku oraz stawu do poziomu województw.

Zakładka Świadczeniodawcy zawiera informacje o liczbie świadczeniodawców wg liczby wykonywanych zabiegów, podziale zabiegów ze względu na typ (pierwotna lub rewizyjna) czy rodzaj (całkowita a częściowa). Dane prezentowane są dla wybranego roku, stawu oraz województwa.

Zakładka pozwala na wybranie roku, operowanego stawu oraz województwa świadczeniodawcy, do których zostanie ograniczony zakres wyświetlanych informacji. W przypadku województwa możliwe jest wybranie pojedynczego województwa lub całego kraju.

Istnieje możliwość pobrania danych w formie tabel (przycisk Więcej na pasku z głównymi filtrami). W przypadku gdy nie było w danym roku, dla danego stawu i województwa operacji to zakładki z tabelami będą puste.

Każda z plansz składa się z dwóch części: filtrów oraz wizualizacji. Każda z wizualizacji reaguje na zmiany wszystkich lub niektórych filtrów przypisanych do danej planszy. Informacje o tym, która wizualizacja reaguje na które filtry można znaleźć po najechaniu na ikonę na pasku z tytułem wizualizacji.

Aplikacja została zaprojektowana tak, aby najlepiej wyświetlała się na dużych ekranach. Dodatkowo po wciśnięciu przycisku, w prawym górnym rogu, aplikacja przechodzi w tryb pełnoekranowy, co również ułatwia korzystanie z niej.

Większość plansz pozwala na wybór roku, stawu oraz województwa. Lista dostępnych do wyboru województw jest zależna od wybranego roku oraz stawu. W przypadku gdy zostanie zmieniony rok lub staw, a w wybranym województwie nie została wykonana żadna endoprotezoplastyka spełniająca wskazany warunek, wizualizacje zostaną zaprezentowane dla pierwszego województwa, w którym w danym roku wykonano przynajmniej jedną endoprotezoplastykę wybranego stawu.

W każdej zakładce istnieje możliwość pobrania danych w formie tabel (przycisk Więcej na pasku z głównymi filtrami).