Liczba i odsetek ludności chorej na nadciśnienie tętnicze

Chorobowość

Zachorowalność


Struktura pacjentów, którzy wykupili lek (refundowany lub nierefundowany) stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego

Struktura sprzedanych opakowań według odpłatności

Aplikacja przedstawia wersję interaktywną raportu „NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze” opublikowanego 17 maja 2019 r. W raporcie przedstawiono szereg informacji i statystyk dotyczących nadciśnienia tętniczego: epidemiologię w Polsce i na świecie, czynniki ryzyka, chorobowość rejestrowaną, informacje o udzielonych świadczeniach, realizacji recept na refundowane leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Dodatkowo w raporcie przedstawiono informacje o ciągłości farmakoterapii w nadciśnieniu tętniczym na przykładzie substancji czynnej ramiprilum oraz informacje o konsekwencjach nadciśnienia tętniczego. Prezentowane w raporcie dane obejmowały lata 2013-2018.

Wersja interaktywna zawiera uzupełnienie raportu statycznego o dane za lata 2019-2020 oraz dane w przekrojach niepublikowanych w raporcie. Dodatkowo zaprezentowano dane o nierefundowanych lekach stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Przedstawione zestawienia dotyczą pacjentów w wieku 18 lat i więcej.

Ostatnia aktualizacja prezentowanych danych nastąpiła 31.08.2021 r.

Plansza Epidemiologia rejestrowana przedstawia oszacowanie chorobowości oraz zachorowalności rejestrowanej, które stanowią przybliżenie informacji o liczbie chorych oraz liczbie nowych zachorowań na nadciśnienie tętnicze (definicję chorobowości i zachorowalności rejestrowanej znajdziesz w słowniku pojęć, który znajduje się na dole tej strony). Oszacowania przedstawionych wskaźników należy traktować jako dolne oszacowania z racji, iż nie uwzględniają informacji o pacjentach, który leczyli się na nadciśnienie tętnicze poza NFZ oraz osobach, które chorują na nadciśnienie tętnicze a o tym nie wiedzą lub nie podjęły leczenia.

Plansza Świadczenia przedstawia informacje o świadczeniach udzielonych z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego: liczbie pacjentów, liczbie świadczeń oraz wartości refundacji świadczeń.

Plansza Leki przedstawia informacje o realizacji recept na leki z grup ATC C02, C03, C07, C08 oraz C09. Na planszach przedstawiono informacje o refundowanych lekach. Ostatnia plansza przedstawia dane pochodzące z Dokumentów Realizacji Recepty (DRR) gromadzonych przez Centrum e-Zdrowia. Dokumenty Realizacji Recepty dotyczą wszystkich zrealizowanych recept zarówno na leki refundowane przez NFZ, jak również ze 100% odpłatnością pacjenta.

Nadciśnienie tętnicze prowadzi do wielu powikłań. Na planszy Powikłania, przedstawiono informacje o wybranych powikłaniach nadciśnienia tętniczego (m.in. udaru mózgu, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca).

Na podstawie danych sprawozdawczych nie można wskazać czynników odpowiedzialnych za rozwój choroby u konkretnego pacjenta. z uwagi na to przedstawione dane dotyczą wszystkich pacjentów, którym udzielono świadczenie z rozpoznaniem głównym chorób, w przypadku których istotnym czynnikiem ryzyka jest nadciśnienie tętnicze. Dodatkowo przedstawiono jaki odsetek pacjentów, którym udzielono w danym roku świadczenie z rozpoznaniem głównym danej jednostki chorobowej, stanowili pacjenci z nadciśnieniem tętniczym zdefiniowani jako osoby, które w danym roku lub w poprzedzających trzech latach mieli udzielone świadczenie z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym nadciśnienia tętniczego. Dla wskazanych chorób zaprezentowano również wartość refundacji świadczeń wraz z informacją o kwocie refundacji przypadającej na realizację tych świadczeń pacjentom z nadciśnieniem tętniczym.

Słownik pojęć użytych w aplikacji:

Chorobowość rejestrowana – liczba osób chorych na nadciśnienie tętnicze, zdefiniowanych jako osoby, którym w danym roku lub poprzedzających trzech latach udzielono co najmniej jedno świadczenie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym nadciśnienia tętniczego (I10-I15 wg ICD-10 wraz z rozszerzeniami) i która żyła na koniec danego roku;

DDD – Dobowa dawka leku ustalona przez WHO (ang. defined daily dose). DDD nie jest jednoznaczna z dobową dawką terapeutyczną, ale umożliwia porównanie zużycia (konsumpcji tudzież poboru) leków między pacjentami;

DRR – Dokument Realizacji Recepty. Dokument elektroniczny generowany przez aptekę w wyniku elektronicznego otaksowania recepty i przekazywany do Centrum e-Zdrowia. DRR obowiązuje od 01.01.2019 r. i dotyczy recept elektronicznych refundowanych i pełnopłatnych, papierowych refundowanych i pełnopłatnych, recept farmaceutycznych oraz odpisów recept;

ICD-10 – Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 – wersja dziesiąta;

ICD-9 – Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych;

Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego – leki z grupy ATC C02, C03, C07, C08 oraz C09;

POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna;

Program Leki 75+ – program realizowany od 2016 r. przez Ministerstwo Zdrowia dedykowany pacjentom w grupie wiekowej 75 lat i więcej. Program zakłada dostęp do bezpłatnych leków wskazanych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia;

Wartość refundacji świadczeń – wartość refundacji świadczeń, dla których wartość rozliczonego świadczenia była większa od zera lub świadczenie zostało sprawozdane w ramach ryczałtu PSZ (nie uwzględnia zatem m.in. świadczeń udzielonych w ramach stawki kapitacyjnej POZ, szpitalnych oddziałów ratunkowych). Wartość nie uwzględnia również świadczeń udzielonych w ramach lecznictwa uzdrowiskowego. Dla ryczałtu PSZ (tzw. sieci szpitali) przyjęto, że 1 pkt odpowiada 1 zł;

Zachorowalność rejestrowana – liczba nowych zachorowań na nadciśnienie tętnicze zdefiniowana jako liczba osób, którym w danym roku udzielono świadczenie z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym nadciśnienia tętniczego i nie udzielono takiego świadczenia w poprzedzających trzech latach.