Ogółem

Wg trybu wydania karty


Diagnostyka wstępna

Diagnostyka pogłębionaPrzedmiotem analizy są informacje dot. kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).

Karta jest elementem pakietu onkologicznego, wprowadzonego w 2015 roku. Dzięki karcie DiLO pacjent z podejrzeniem nowotworu wchodzi na ścieżkę szybkiej diagnostyki i leczenia raka. Karta zastępuje skierowanie i dokumentuje przebieg terapii.

Prezentowane dane dotyczą lat 2018-2022 (dostęp z dnia 02-01-2023).

Z danych wyodrębniono kilka grup przekrojów. Pierwszym z nich jest rok i miesiąc. O ile nie wskazano inaczej, rok i miesiąc dotyczą roku i miesiąca wydania karty.

Prezentowane tryby wydania karty to:

 1. AOS: karty wydane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub programów profilaktycznych (podejrzenie lub rozpoznanie nowotworu złośliwego),
 2. POZ: karty wydane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (podejrzenie lub rozpoznanie nowotworu złośliwego),
 3. SZP: karty wydane w ramach leczenia szpitalnego (potwierdzenie nowotworu złośliwego lub zmiana świadczeniodawcy w trakcie leczenia onkologicznego).

Część statystyk odnosi się miejsca zamieszkania pacjenta, część do miejsca udzielenia świadczenia.

Dane aktualizowane są co miesiąc. Podczas aktualizacji dodawane są nie tylko statystyki dla kolejnego miesiąca, ale następuje również aktualizacja danych prezentowanych za wcześniejsze okresy.

Informacje dotyczące kart DiLO zmieniają się z miesiąca na miesiąc, także wstecz. Wystawione karty, jeżeli nie przeszły do kolejnego etapu, mogą zostać anulowane. W miejsce anulowanej karty, pojawia się nowa, dlatego niewielkie różnice w danych mogą występować nawet w statystykach sprzed kilku miesięcy.

W zakładce 'Wystawione karty' przedstawiono 4 wskaźniki:

 • Liczba wydanych kart
 • % kart wydanych w POZ - karty wydane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (podejrzenie lub rozpoznanie nowotworu złośliwego);
 • % kart wydanych w AOS - karty wydane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub programów profilaktycznych (podejrzenie lub rozpoznanie nowotworu złośliwego);
 • % kart wydanych w SZP - karty wydane w ramach leczenia szpitalnego (potwierdzenie nowotworu złośliwego lub zmiana świadczeniodawcy w trakcie leczenia onkologicznego).

Zakładka zawiera również graficzne przedstawienie liczby wystawionych kart z dokładnością do roku, miesiąca, województwa oraz trybu wystawienia karty. Możliwe jest zdefiniowanie czy interesuje nas województwo zamieszkania pacjenta czy województwo wystawienia karty.

W części szczegółowej ('Statystyki regionalne') przedstawiono statystyki w podziale na województwo oraz powiat zamieszkania pacjenta:

 • w pierwszej sekcji możliwy jest wybór jednej statystyki i zobrazowanie jej do poziomu województwa oraz powiatu (kliknięcie na województwo na mapie po lewej stronie powoduje zawężenie obszaru mapy powiatowej do danego województwa; ponowne kliknięcie na to samo województwo przywraca obraz ogólnopolski);
 • w drugiej sekcji zaprezentowano równocześnie wiele statystyk, w formie tabelarycznej. Możliwym jest wybór poziomu agregacji (województwa lub powiatu) oraz wyszukiwanie interesujących obszarów.

Dane dot. ludności pochodzą z Banku Danych Lokalnych, dla lat 2021-2022 wykorzystano stan na I półrocze 2021 r.

Zakładka 'Terminowość diagnostyki' przedstawia odsetek kart, dla których diagnostyka (wstępna lub pogłębiona) odbyła się we wskazanych ramach czasowych:

 1. 28 dni - w przypadku wykonywania wstępnej diagnostyki onkologicznej, przy czym, odpowiednio:
  1. od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, albo
  2. od dnia wykonania porady w poradni specjalistycznej, w trakcie której stwierdzono podejrzenie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego i wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego
  do dnia uzyskania porady początkowej rozpoczynającej wstępną diagnostykę onkologiczną nie może upłynąć więcej niż 14 dni;
 2. 21 dni - w przypadku wykonywania pogłębionej diagnostyki onkologicznej, przy czym, odpowiednio:
  1. od dnia:
   • zakończenia diagnostyki wstępnej, albo
   • wykonania porady w poradni specjalistycznej, w trakcie której stwierdzono nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy i wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego
   do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego nie może upłynąć więcej niż 7 dni, jeżeli jest ona realizowana u tego samego świadczeniodawcy, albo
  2. od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego nie może upłynąć więcej niż 7 dni w przypadku realizacji przez innego świadczeniodawcę pogłębionej diagnostyki onkologicznej dotyczącej innej lokalizacji nowotworu złośliwego niż będąca podstawą realizacji wstępnej diagnostyki onkologicznej, albo
  3. od dnia:
   • dokonania wpisu na listę oczekujących świadczeniobiorcy, który posiada kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wystawioną w oparciu o stwierdzenie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego, albo
   • wykonania porady w poradni specjalistycznej, w trakcie której stwierdzono nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy i wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, w przypadku realizacji przez innego świadczeniodawcę pogłębionej diagnostyki onkologicznej,
  4. do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego nie może upłynąć więcej niż 7 dni.

Wskazane w planszy województwo odnosi się do województwa świadczeniodawcy wykonującego diagnostykę zaś miesiąc i rok odnoszą się do miesiąca i roku wykonania diagnostyki.

Zarządzenie Nr 62/2017/DSOZ określające zasady terminowości diagnostyki.

Na górze ekranu, po lewej stronie, znajduje się przycisk , który po naciśnięciu rozwija menu boczne. Za pomocą tego menu można poruszać się po aplikacji.

W lewym górnym rogu znajduje się przycisk , który po naciśnięciu przenosi do strony głównej. Z poziomu strony głównej można również dostać się do poszczególnych części aplikacji.

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk , który rozszerza aplikację na pełny ekran (szczególnie zalecane podczas korzystania z urządzeń mobilnych).