Liczba osób (w tys.) realizujących recepty na leki stosowane w cukrzycy lub paski do oznaczania glukozy we krwi w podziale na lata

Wartość refundacji i dopłat do leków stosowanych w leczeniu cukrzycy oraz pasków do oznaczania poziomu glukozy we krwi w podziale na lata

Wartość refundacji i dopłat do leków stosowanych w leczeniu cukrzycy oraz pasków do pomiaru glukozy we krwi w przeliczeniu na osobę i w podziale na lata


Struktura pacjentów w 2019 r.

Struktura sprzedanych opakowań wg odpłatności w 2019 r.

Najczęściej kupowane leki na cukrzycę (wg liczby opakowań, z wyłączeniem pasków do oznaczania glukozy we krwi) w 2019 r.Chorobowość

Zachorowalność

Aplikacja przedstawia wersję interaktywną raportu „NFZ o zdrowiu. Cukrzyca” opublikowanego 13 listopada 2019 r. W raporcie przedstawiono szereg statystyk dotyczących cukrzycy: epidemiologię cukrzycy w Polsce i na świecie, epidemiologię rejestrowaną, informacje o udzielonych świadczeniach, realizacji recept na refundowane leki stosowane w cukrzycy oraz paski do oznaczania glukozy we krwi, refundacji pomp insulinowych, systemach ciągłego monitorowania glikemii oraz przewlekłych powikłaniach cukrzycy i chorobach współwystępujących dla lat 2013-2018.

W raporcie przedstawiono szereg statystyk dotyczących cukrzycy m.in.: epidemiologię cukrzycy w Polsce i na świecie, epidemiologię rejestrowaną. W raporcie znajdują się również informacje dotyczące udzielonych świadczeń, dane dotyczące realizacji recept na leki stosowane w cukrzycy oraz paski do oznaczania glukozy we krwi, pompy insulinowe a także systemy ciągłego monitorowania glikemii. W raporcie można znaleźć również dane o przewlekłych powikłaniach cukrzycy i chorobach współwystępujących. Wszystkie te informacje dotyczą lat 2013 – 2018.

Wersja interaktywna raportu zawiera uzupełnienie raportu statycznego o dane za rok 2019 oraz dane w przekrojach niepublikowanych w raporcie.

Ostatnia aktualizacja prezentowanych danych nastąpiła 14.11.2020 r.

Plansza Epidemiologia rejestrowana przedstawia oszacowanie chorobowości i zachorowalności rejestrowanej, które stanowią przybliżenie informacji o liczbie chorych i liczbie zachorowań na cukrzycę (definicje chorobowości i zachorowalności rejestrowanej znajdziesz w słowniku pojęć, który znajduje się na dole tej strony). Oszacowania przedstawionych wskaźników należy traktować jako dolne oszacowania z racji, iż nie uwzględniają informacji o pacjentach, którzy leczyli się na cukrzycę poza NFZ oraz osobach, które chorują na cukrzycę a o tym nie wiedzą lub nie podjęły leczenia.

Plansza Świadczenia przedstawia informacje o świadczeniach udzielonych z rozpoznaniem cukrzycy: liczbie pacjentów, liczbie świadczeń oraz wartości refundacji świadczeń.

Plansza Leki i paski do oznaczania glukozy we krwi przedstawia informacje o realizacji recept na leki z grupy ATC A10 – Leki stosowane w cukrzycy oraz grupy ATC V04CA02 – paski do oznaczania glukozy we krwi. Na planszach przedstawiono informacje o refundowanych lekach i paskach do oznaczania glukozy we krwi (plansze: wartości dla Polski oraz substancje czynne). Ostatnia plansza przedstawia dane pochodzące z Dokumentów Realizacji Recepty (DRR) gromadzonych przez Centrum e-Zdrowia. Dokumenty Realizacji Recepty dotyczą wszystkich zrealizowanych recept zarówno na leki i paski refundowane przez NFZ, jak również ze 100% odpłatnością pacjenta.

W leczeniu cukrzycy wykorzystuje się pompy insulinowe, czyli urządzenia służące do podawania insuliny pacjentowi. Na planszy Pompy Insulinowe przedstawiono dane o liczbie założonych pomp (świadczenia realizowane w ramach świadczeń obrębie kontraktowanych), jak również liczbie zrefundowanych zestawów infuzyjnych do pomp (obejmujących wkłucia, łączniki i dreny) i zbiorników na insulinę.

Plansza przedstawia dane o sensorach/elektrodach i transmiterach/nadajnikach do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT). Urządzenia są refundowane przez NFZ od 2018 r. dla pacjentów do ukończenia 26 r.ż. z 30% dopłatą pacjenta do limitu finansowania. Z refundacji mogą skorzystać osoby z cukrzycą typu 1 leczone przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Refundacja sensorów/elektrod przysługuje pacjentom raz na miesiąc, a transmiterów/nadajników raz na 8 miesięcy.

Na planszy przedstawiono dane o liczbie pacjentów, którzy skorzystali z refundacji sensorów/elektrod lub transmiterów/nadajników oraz dodatkowo dane o wartości refundacji i dopłatach pacjentów.

Cukrzyca prowadzi do wielu powikłań mikro- i makronaczyniowych. Na planszy Powikłania, na podstawie danych NFZ przedstawiono informacje o wybranych powikłaniach cukrzycy (m.in. retinopatii cukrzycowej, przewlekłej niewydolności nerek, chorobie niedokrwiennej serca, polineuropatii). Na podstawie danych sprawozdawczych nie można wskazać czynników odpowiedzialnych za rozwój choroby u konkretnego pacjenta, z uwagi na to przedstawione dane dotyczą wszystkich pacjentów, którym udzielono świadczenie z rozpoznaniem głównym chorób, w przypadku których istotnym czynnikiem ryzyka jest cukrzyca. Dodatkowo przedstawiono jaki odsetek pacjentów, którym udzielono w danym roku świadczenie z rozpoznaniem głównym danej jednostki chorobowej, stanowili pacjenci z cukrzycą zdefiniowani jako osoby, które w danym roku lub w poprzedzających trzech latach mieli udzielone świadczenie z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym cukrzycy. Dla wskazanych chorób zaprezentowano również wartość refundacji świadczeń wraz z informacją o kwocie refundacji przypadającej na realizację tych świadczeń pacjentom z cukrzycą.

Dodatkowo na planszy Powikłania przedstawiono informacje o amputacjach kończyn dolnych u pacjentów z cukrzycą. Dane zaprezentowano w podziale na amputacje małe oraz duże. W niektórych przekrojach dane o dużych amputacjach przedstawiono z wyszczególnieniem amputacji pierwotnych, tj. takich, gdzie nie podjęto interwencji naczyniowej przed przeprowadzeniem amputacji.

Słownik pojęć użytych w aplikacji:

Amputacja duża - amputacje kończyny dolnej powyżej stawu skokowego, tj. hospitalizacja z wykazaną co najmniej jedną procedurą: 84.13, 84.14, 84.151, 84.169, 84.171, 84.172, 84.173, 84.174, 84.18, 84.101, 84.3 wg ICD-9

Amputacja mała kończyny dolnej – amputacja kończyny dolnej poniżej stawu skokowego, tj. hospitalizacja z wykazaną co najmniej jedną procedurą: 84.121, 84.122, 84.123, 84.124, 84.125, 84.111, 84.112, 84.113, 84.11 wg ICD-9

Amputacja pierwotna – amputacja kończyny pacjenta, który w roku amputacji lub poprzedzających pięciu latach nie miał interwencji naczyniowej (rozumianej jako hospitalizacja z co najmniej jedną procedurą 38.113, 38.120, 38.123, 38.128, 38.140, 38.143, 38.148, 38.318, 38.320, 38.323, 38.328, 38.418, 38.423, 38.428, 39.231, 39.29, 39.291-39.299, 39.427, 39.491, 39.494, 39.495, 39.497, 39.501-39.504, 39.507, 39.521, 39.528, 39.529, 39.56, 39.57, 39.751, 39.904, 39.905, 00.45-00.48, 00.634, 00.671, 00.672).

CGM-RT - Systemach Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym

Chorobowość rejestrowana – liczba osób chorych na cukrzycę, zdefiniowanych jako osoby, którym w danym roku lub poprzedzających trzech latach udzielono co najmniej jedno świadczenie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym cukrzycy (E10-E14 wg ICD-10 wraz z rozszerzeniami) i która żyła na koniec danego roku.

DDD - dobowa dawka leku ustalona przez WHO (ang. defined daily dose). DDD nie jest jednoznaczna z dobową dawką terapeutyczną, ale umożliwia porównanie zużycia (konsumpcji tudzież poboru) leków między pacjentami.

DRR – Dokument Realizacji Recepty. Dokument elektroniczny generowany przez aptekę w wyniku elektronicznego otaksowania recepty i przekazywany do Centrum e-Zdrowia. DRR obowiązuje od 01.01.2019 r. i dotyczy recept elektronicznych refundowanych i pełnopłatnych, papierowych refundowanych i pełnopłatnych, recept farmaceutycznych oraz odpisów recept.

ICD-10 - Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 – wersja dziesiąta

ICD-9 - Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych

Leki stosowane w cukrzycy – leki z grupy ATC A10

Paski do oznaczania glukozy we krwi – wyroby z grupy ATC V04CA02

POZ – podstawowa opieka zdrowotna

Program Leki 75+ - program realizowany od 2015 r. przez Ministerstwo Zdrowia dedykowany pacjentom w grupie wiekowej 75 lat i więcej. Program zakłada dostęp do bezpłatnych leków wskazanych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wykupionych na podstawie recept wystawionych przez lekarzy POZ, pielęgniarki POZ i w szczególnych przypadkach przez lekarzy specjalistów.

Sensor/elektroda do CGM-RT – refundowane od 2018 r. urządzenie do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) o kodzie wyrobu P.135

Transmiter/nadajnik do CGM-RT – refundowane od 2018 r. urządzenie do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) o kodzie wyrobu P.136

Wartość refundacji świadczeń – wartość refundacji świadczeń, dla których wartość rozliczonego świadczenia była większa od zera lub świadczenie zostało sprawozdane w ramach ryczałtu PSZ (nie uwzględnia zatem m.in. świadczeń udzielonych w ramach stawki kapitacyjnej POZ, szpitalnych oddziałów ratunkowych). Wartość nie uwzględnia również świadczeń udzielonych w ramach lecznictwa uzdrowiskowego. Dla ryczałtu PSZ (tzw. sieci szpitali) przyjęto, że 1 pkt odpowiada 1 zł.

Zachorowalność rejestrowana – liczba nowych zachorowań na cukrzycę zdefiniowana jako liczba osób, którym w danym roku udzielono świadczenie z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym cukrzycy i nie udzielono takiego świadczenia w poprzedzających trzech latach

Założenie pompy insulinowej - świadczenie finansowane w ramach świadczeń odrębnie kontraktowanych o kodzie zakresu 11.1021.046.02, 11.1021.047.02

Zbiorniki na insulinę – wyrób medyczny wykorzystywany do pomp insulinowych o kodzie wyrobu P.134

Zestawy infuzyjne do pompy insulinowej (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) – wyroby medyczne charakteryzowane następującymi kodami wyrobów: 9234.01.01, 9234.01.02, 9234.02.01, P.091.01, P.091.00, P.091.02