Obraz ogólnopolski

Śr. liczba dni oczekiwania w kolejce: 2
dla osób, względem których podjęto decyzję między 2022-04-01 a 2023-04-01

% % wniosków odrzuconych: 13%
udział wniosków odrzuconych wśród zgłoszonych nie później niż 2022-04-01

Liczba aktywnie leczonych: 36 678
liczba aktywnie leczonych na dzień 2023-04-01

Średnia liczba wizyt: 7,33
rocznie dla pacjentów poza pierwszym rokiem leczenia

Śr. liczba dni do 1. iniekcji: 18
średnia liczba dni do pierwszej iniekcji dla osób, których 1. iniekcja była nie później niż 2022-04-01

Śr. liczba iniekcji w kolejnych latach leczenia: 7,1/6/6/6,1/5,8/5,6/5,5
średnia liczba iniekcji w kolejnych latach leczenia na dzień 2023-04-01

VA początkowe: średnia wartość: 0,43
początkowa ostrość widzenia osób zakwalifikowanych nie później niż 2022-04-01

Zysk/utrata VA w kolejnych latach leczenia: 0,07/0,06/0,05/0,05/0,03/0,04/0,02
różnica między wartością VA na koniec danego roku leczenia a wartością na początku programu

Obraz wojewódzkiObraz świadczeniodawcy

Dane dotyczą programu lekowego AMD. Zostały pobrane z SMPT dnia 2023-04-05.

Informacje zawarte w tabelach i obok wykresów dotyczą stanu na dzień 2023-04-01.

Na wykresach zawsze przedstawiane są wartości wskaźników dla ostatnich 3 lat działania programu.

Średnia liczba dni oczekiwania w kolejce to średnia liczba dni między datą pierwszej decyzji dot. zgłoszenia, a datą zgłoszenia do programu. Wartość wskaźnika w danym momencie t jest obliczana tylko dla osób, względem których podjęto jakąkolwiek decyzję w ciągu 365 dni poprzedzających moment t.

Brak wartości tego wskaźnika na wykresie/w tabeli oznacza, że w ciągu 365 dni poprzedzających moment, na który prezentowany jest ten wskaźnik nie podjęto decyzji względem żadnego zgłoszenia.

Odsetek wniosków odrzuconych to liczba wniosków odrzuconych do wszystkich wniosków, dla których została podjęta decyzja. Obliczając ten wskaźnik na moment t ograniczono zbiór wniosków do takich, które:

 • zostały zgłoszone w ciągu 365 dni poprzedzających moment t oraz
 • została podjęta decyzja (pozytywna lub negatywna) również w ciągu 365 dni poprzedzających moment t.

Przez osoby aktywnie leczone rozumiane są takie osoby, które w momencie t były po pierwszej iniekcji oraz nie zakończyły leczenia lub program nie jest zawieszony.

Średnia liczba wizyt to średnia roczna liczba wizyt dla pacjentów w drugim i dalszych latach leczenia.

Średnia liczba dni do 1. iniekcji to średnia liczba dni między datą pierwszej iniekcji a datą kwalifikacji. Wskaźnik obliczany na moment t bierze pod uwagę tylko te osoby, dla których pierwsza iniekcja była w ciągu 365 dni przed momentem t, na który obliczany jest wskaźnik.

Średnia liczba iniekcji w kolejnych latach leczenia została obliczona w następujący sposób:

 • każdej iniekcji przypisano rok leczenia na podstawie tego ile dni minęło między daną iniekcją, a datą kwalifikacji do programu
 • do obliczenia średniej liczby iniekcji w r-tym roku leczenia na moment t uwzględnione zostały tylko te osoby, dla których w momencie t:
  • minęło nie więcej niż r lat od daty kwalifikacji;
  • między datą kwalifikacji a datą zakończenia programu minęło nie mniej niż r-1 lat lub pacjent nie zakończył jeszcze programu.

Brak wartości dla tego wskaźnika w tabeli/na wykresie oznacza, że nie było pacjentów, którzy spełnili kryteria dla tego wskaźnika.

VA początkowe obliczane na moment t oznacza ile wynosiło średnie VA dla wniosków zakwalifikowanych w ciągu 365 dni przed datą t.

Zysk/utrata VA w kolejnych latach leczenia został obliczony w następujący sposób:

Rok leczenia ustalono na podstawie tego ile czasu minęło między danym punktem kontrolnym, a datą kwalifikacji. Uwzględniane są tylko osoby, dla których w momencie t

 • minęło nie więcej niż 4 lata od daty kwalifikacji;
 • między datą kwalifikacji a datą zakończenia programu minęło nie mniej niż 3 lata lub pacjent nie zakończył jeszcze programu.

W przypadku gdy w tabeli/na wykresie nie będzie wartości tego wskaźnika to oznacza, że nie było pacjentów, którzy spełnili kryteria dla tego wskaźnika.

Przez zysk/utratę rozumiana jest różnica między wartością VA na koniec danego roku a początkową wartością VA. Jako wartość VA na koniec danego roku przyjęto wartość VA z ostatniego punktu kontrolnego w danym roku.

Na podstawie wskaźników dot. średniej liczby wizyt w roku , średniej liczby iniekcji w kolejnych latach leczenia, średniej liczby dni do 1. iniekcji oraz % wniosków odrzuconych przypisano klasę danemu ośrodkowi.

Jeśli ośrodek w ostatnim okresie nie miał pacjentów, na podstawie których można było określić średnią liczbę iniekcji w pierwszym, drugim lub trzecim roku leczenia to taki ośrodek otrzymał klasę C.

Jeśli średnia liczba wizyt w roku dla pacjentów w drugim i kolejnym roku leczenia przekraczała 6 to taki ośrodek otrzymał klasę C.

W pozostałych przypadkach przyjęto następującą regułę:

 • A: jeśli średnia liczba iniekcji w 1. roku leczenia była większa niż 5 a w kolejnych latach leczenia większa niż 3 oraz średnia liczba dni do 1. iniekcji mniejsza od 21 i % wniosków odrzuconych mniejszy niż 10%
 • B: jeśli średnia liczba iniekcji w 1. roku leczenia była większa niż 5 a w kolejnych latach leczenia większa niż 3 oraz spełniono jeden z warunków:
  • średnia liczba dnia do 1. iniekcji mniejsza od 21 lub
  • % wniosków odrzuconych mniejszy niż 10%
 • C: w pozostałych przypadkach

W celach porównawczych, oprócz klasy ośrodka w ostatnim okresie, określono klasę ośrodka w oparciu o wskaźniki, którymi charakteryzował się 365 dni wcześniej.